KOPĒJA TERITORIJU ATTĪSTĪBA: STARP-PAŠVALDĪBU SADARBĪBA UN POLITISKĀ LĪDERĪBA

2015. gada 13. maijs, plkst. 10.00 - 16.30, LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē, LU galvenajā ēkā, Raiņa bulv. 19

Semināra saturs:

dažas no ekspertu apskatītajām tēmām seminārā

Starp-pašvaldību sadarbības (IMC) tipoloģija

Starp-pašvaldību sadarbības (IMC) ieviesto modeļu tipoloģija Beļģijā, Francijā, Vācijā un citās valstīs.

IMC modeļi mēdz būt gan likumdošanā noteikti un tādējādi dalībniekiem likumiski / juridiski saistoši, bet vairumā gadījumu IMC ir brīvprātīgi izveidoti institucionāli veidojumi, kuru vienīgā vara sakņojas katras pašvaldības vēlmē un motivācijā sadarboties.

IMC tipi ZR-Eiropā

  • IMC modeļu pārskats centrāleiropas reģionā
  • Dažādie IMC dibināšanas nolūki (risināmās situācijas) reģiona ciešākai saliedētībai
  • Neformālie IMC tipi, koleģiālas kopienas, neformālas pašvaldību vadītāju lobija grupas u.c.

Iespējamie IMC tipi Latvijas situācijai

  • Sadarbība reģiona mērogā, kas balstīta kopējās interesēs, mentalitātē un identitātē, ir izveidota kā juridiska vienība, un risina kopējas vajadzības.
  • Neformāli sadarbības tīkli, kas nereti jau eksistē attālākos reģionos. Šāda sadabība bieži veidota uz līguma / projekta pamata bez jopējas juridiskas institūcijas, kas ļauj dalīt atsevišķu ekspertu kompetences nodrošinot ar darbu augstāk kvalificētu personālu, kā to būtu iespējams atļauties rīkojoties individuāli.

 

 


Vakara sesija

  • Pārskats par sadarbība nepieciešamību un to kādām vajadzībām vislabāk atbilst dažādās IMC formas.
  • Ikdienas vajadzības un to (risinājumu) dalīšana
  • Izplatītākie sadarbības iemesli
  • Iespējamās sadarbības modeļu ieviešanas priekšrocības Latvijā

 

 


Liepājas piemērs:

Lokāla un nacionāla meroga starp-institūciju sadarbības stiprināšana Liepājas attīstības programmas izstrādes un ieviešanas procesā: izaicinājumi un gūtā pieredze pielietošanai citās pašvaldībās.

 

 


Dienaskārtība

Pirmā daļa
9:30 Reģistrācija
10:00 Ievads
10:15 Labās prakses piemēri no Beļģijas, Francija un Vācijas
Marc Geldof [Beļģija/Latvija]
 Saglabāt
11:30 Detalizēts ievads darbam grupās
Marc Geldof [Beļģija/Latvija]
12:00 Darbs grupās: Puduru veidošana
12:50 Darba grupu rezultātu apspriešana
13:00 Pusdienas
Otrā daļa ar viesu līdzdalību
14:00 Darba grupu prezentācijas
14:15 Pašvaldību sadarbības nozīmīgums un tā radītās iespējas
Marc Geldof [Beļģija/Latvija]
 Saglabāt
15:00 Pārmaiņu izaicinājumi un to vadība: Liepājas piemērs
Ingūna Tomsone [Latvija]
 Saglabāt
16:00 Diskusijas un ievads nākamajā seminārā

 

 

 

 

Marc Geldof
Seko:

Marc Geldof

Ekspers [BE / LV]

Ingūna Tomsone
Seko:

Ingūna Tomsone

Eksperte [LV]

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments