Teritoriju ekonomikas attīstība: resursi, specializācija un stratēģiskā plānošana rezultātu sasniegšana

Laiks: 2015. gada 29. aprīlis, plkst. 10.00 - 16.30

Vieta: Goethe-Institut Rīgā, Torņa iela 1 (ieeja no Klostera ielas)

Valoda: Latviešu

Mērķa auditorija: Uz semināru aicinām Latvijas pašvaldību projektu vadītājus, ekonomistus un plānotājus..

Eksperti: Antti Korkka [Somija], Kristaps Ročāns [Latvija]

 

Semināra saturs:

dažas no ekspertu apskatītajām tēmām seminārā

Starp-pašvaldību sadarbības situācija Somijā (FI)

 • Nacionālā līmeņa reģionālā attīstība: Inovatīvo pilsētu programma, pilsētu un reģionu sadarbības politikas un pēkšņu strukturālu pārmaiņu reģioni;
 • Reģionāla attīstība: Reģionālā stratēģiskā programma un plāns. Piemēri: Tamperes reģions (izglītots, sabalansēts, ilgtspējīgs un pieejams);
 • Starp-pašvaldību sadarbība (IMC): Pašpārvaldes modeļi, kas skar dažādas atbildības jomas (sociālie un veselības pakalpojumi, ekonomiskā attīstība, tūrisms, izglītība, reģionālā kooperācija).

Starp-pašvaldību sadarbības piemēri no Somijas (FI)

 • Māksla Mänttä-Vilppula pilsētā: Pašvaldības stratēģija, kas vieno mākslinieciskas pilsētas ekonomiskā, apmācību un kvalitātes veicināšanas sadarbībā;
 • Ekonomiskās attīstības aģentūra: Operatīvs atbalsts uzņēmējiem (investīcijas, attīstība, tūrisms), reģionāla mēroga sadarbība;
 • Tūrisms: Septiņu pašvaldību sadarbība tūrisma mārketinga un atbalstošo pakalpojumu jomā, kopēja mērķauditoriju piesaiste;
 • Dzīvīgi un aizraujoši pilsētas centri: Nacionāla mēroga tīkli pilsētu centrālo telpu uzlabošanai apvieno vairāk kā 100 partnerus (pašvaldības, attīstītājus, plānotājus, tirgotājus, nekustāmā īpašuma pārvaldniekus).

Latvijas piemērs diskusijai (LV) Intereses, iespējas un specializācija

 • Intereses: Ekonomiskā attīstība, tūrisms, izglītība, sociālie un veselības pakalpojumi, attīstības programmas, mājokļi, plānošana, mobilitāte, energo-efektivitāte, starp-pašvaldību pakalpojumi (būvniecība, zemkopība, vide);
 • Darbības veidi: Līgumi, programmas un projekti, aģentūras…
 • Starp-pašvaldību tīklu izveide: Mentālā gatavība, partneri un kopēji mērķi.

Citi apskatāmie jautājumi

 • Kā piesaistīt nepieciešamos atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursus?
 • Kā piesaistīt investīcijas un ieinteresēt investīcijas piesaistošus uzņēmējus? (Uzņēmēji, kas spēj ne vien piesaistīt jaunas investīcijas, bet arī radīt jaunas darba vietas, kas attiecīgi reinvestē līdzekļus vietējā kopienā un tās tālākajā attīstībā)
 • Resursu un kvalitāšu mārketings (zīmolvedība) investīciju piesaistei. Pamatvērtību pozicionēšana gan reģionā, gan valsts mērogā.
 • Reģionālu struktūru nozīme reģiona attīstībā, jeb kā veidot kopīgus pārrobežu projektus pašvaldībām. Kopēja reģionāla pārvaldības nozīmība IMC projektu īstenošanā.
 • IMC projektu ikdienas pārvaldība un ar to saistītie izaicinājumi.
 • Kā piepildīt jau esošos pudurus (klasterus) un reģionālos sadarbības tīklus ar jaunām aktivitātēm un funkcijām. Kā noteikt skaidras un izmērāmas priekšrocības un potenciālus ieguvumus IMC dalībniekiem.

Darba grupās apskatāmie temati

 • Ar kādām iespējām un izaicinājumiem jāsastopas IMC ieviešanas laikā?
 • Kādi ir ieguvumi un kas ir labuma guvēji?

Darbs koordinētās un ekspertu pārraudzītās darba grupās tiks vērsts uz reālistisku IMC modeļu ieviešanu un ar to saistītajiem praktiskajiem jautājumiem pašvaldībās. Darba grupas noteiks arī tālāko semināru darba kārtību un uzdevumus nākamajām darba grupām.

IMC veidolu nosaka individuāli reģiona mērķi un vajadzības, tādēļ svarīgi ir jau iepriekš noteikt dalāmās vajadzības un uzdevumus. Daudzkārt dominē praktiski un tehniski jautājumi, tādi kā ūdens apgāde un kanalizācija, enerģētika, komunikācijas infrastruktūra u.c. Bieži šādus jautājumus iespējams optimizēt dalot un pārņemot atsevišķus uzdevumus tos deleģējot starp-pašvaldību institūcijām, kas nereti tiek īpaši veidotas konkrētā mērķa īstenošanai.

 

 

Antti Korkka
Seko:

Antti Korkka

Ekspers [FI]

Kristaps Ročāns
Seko:

<

Kristaps Ročāns

Eksperts [LV]

 

Dienaskārtība

10:00 Reģistrācija
10:30 Ievads
10:45 Teorētiskais ievads un labās prakses piemēri no Somijas
11:45 Jautājumi un atbildes
12:00 Darbs grupās
13:00 Darba grupu rezultātu prezentācijas
13:15 Pusdienas
14:00 Teorija: Starp-pašvaldību sadarbības (IMC) ieviešanas stratēģijas
14:45 Darbs grupās: IMC iespējamie veidoli un to stiprināšana nākamajā seminārā
15:45 Darba grupu rezultātu prezentācijas
16:00

Diskusijas un ievads nākamajā seminārā

 

 

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments