Pašvaldību attīstības un savstarpējās sadarbības plānošana
STARP-PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS (INTER MUNICIPAL COOPERATION - IMC) APMĀCĪBU SEMINĀRU CIKLS

Mērķa auditorija - dalībnieki

Augsti motivēti pašvaldības darbinieki, kam interesē veidot jaunus vai stiprināt jau esošos starp-pašvaldību sadarbības tīklus.

Semināru cikla uzbūve

Starp-pašvaldību sadarbības modeļu apguves programmas pamatprincipi veidoti ar nolūku veidot kopīgu profesionālo izpratni kā pašvaldības darbinieku, tā arī politiķu vidū.

Sagatavošanās seminārs: Situācijas apzināšana un izaicinājumu identificēšana

Trīs paralēlās darba grupās tika plānotas turpmākās pašvaldību un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācību aktivitātes trīs tematiskās grupās.

Grupu darba rezultāti par pašvaldību aktuālākajām vajadzībām attīstības plānošanas kapacitātē, projekta ietvaros tiks organizēti tālāki pasākumi, sniedzot pašvaldību un plānošanas reģionu ekspertiem iespēju iegūt nepieciešamās papildus zināšanas, bija par pamatu apmācību kursa izveidei.

Semināra valoda: angļu valoda, ar tulkojumu latviešu valodā


Vairāk par darba grupu darba rezultātiem

.


1. seminārs: Teritoriju ekonomikas attīstība: resursi, specializācija un stratēģiskā plānošana rezultātu sasniegšana

Pirmais seminārs, izmantojot labākos pieredzes stāstus no Latvijas un Somijas, demonstrēs kā starp-pašvaldību sadarbības projekti praktiski veicina vietējās un reģionālās ekonomikas attīstību. Nozares profesionāļiem / pašvaldību ierēdņiem būs iespēja diskutēt par dažādu attīstības modeļu priekšrocībām un plānot pašvaldības politiskās vadības iesaisti nākamajā semināra posmā.

Semināra valoda: angļu valoda, ar tulkojumu latviešu valodā

 
Antti Korkka
Antti Korkka
Kristaps Ročāns
Kristaps Ročāns

Vairāk par 1. semināru

Reģistrācija

.


2. seminārs: Starp-pašvaldību sadarbība un politiskā līderība

Otrais seminārs vērsts uz izpratnes padziļināšanu par IMC modeļa priekšrocībām pastiprinātu uzmanību pievēršot IMC jēdzieniskajai nozīmei, dažādu valstu vēsturiskajai pieredzei šī instrumenta izmantošanā, kā arī vietējā politiskā līmeņa iesaistē nodrošinot vienotu izpratni par IMC kā pašvaldību spēcinošu un izaugsmi veicinošu instrumentu.

Semināra valoda: angļu valoda, ar tulkojumu latviešu valodā

Marc Geldof
Marc Geldof
Ingūna Tomsone
Ingūna Tomsone

3. seminārs: Starp-pašvaldību sadarbības modeļu ieviešana: Politiskā līderība, publiskā komunikācija, vietējo iniciatīvu veicināšana un sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā

Trešais seminārs skars tās pārvaldības un komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas praktiskajiem IMC sadarbības modeļu ieviesējiem un uzturētājiem pašvaldību, pudura vai reģiona līmenī. Seminārs piedāvās padziļinātu skatījumu uz labākajiem komunikācijas instrumentu pielietojuma piemēriem, skars ierēdņiem nepieciešamo „daudzveidības apmācības“ treniņu, ieskatu labas pārvaldības principu iedzīvināšanā jau sākotnējos projekta posmos ar nolūku radīt pēc iespējas veiksmīgāku un uzticībā balstītu pārrobežu sadarbības modeli.

Semināra valoda: angļu valoda, ar tulkojumu latviešu valodā

Jonas Büchel
Jonas Büchel
Kristaps Kaugurs
Kristaps Kaugurs

Noslēguma konference: Pieredzes apmaiņa un Jūsu atziņas par šo semināru ciklu

Cikls tiks noslēgts ar pieredzes apmaiņas konferenci šī gada rudenī, kad apmācību programmas rezultātus būs iespēja pārrunāt ar plašākau kolēģu un citu profesionāļu sabiedrību, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām. Projekta rezultātā tiks izveidota ceļa karte un vadlīnijas veiksmīgai IMC projektu ieviešanai Latvijas situācijā, tiks identificētas nepilnības likumdošanā un nepieciešamajās zināšanās, kā arī tiks izstrādāts šo trūkumu novēršanas plāns.

Semināra valoda: latviešu valodaPapildus ieguvumi cikla noslēgumā – starptautiskas mācības

Veiksmīgākajiem programmas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties, piemēram, kādās starptautiskās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)* mācībās ārpus Latvijas. Labākie programma dalībnieki tiks noteikti vērtējot gan dalībnieka dalību programmā, gan vērtējot piedāvātās IMC stratēģijas atbilstību un orģinalitāti noslēdzot noslēdzot apmācību ciklu.

Semināra valoda: angļu valoda

* - iespējas programmas labākajiem absolventiem apmeklēt starptautisku apmācību semināru, piemēram, OECD apmācību programmas ietvaros vēl tiek precizētas, tādēļ šī cikla daļa vēl nav noteikta.


IMC programmas koncepcija, apskatāmie temati un veicamie uzdevumi veidoti balstoties uz jūsu iepriekš veiktā pašvaldību sadarbības līdzšinējās prakses vērtējuma, kā arī trīs paralēlās darba grupās identificētajiem izaicinājumiem pirmā IMC semināra laikā šī gada 11. februārī. 

setup

PRIEKŠNOSACĪJUMI DALĪBAI PROGRAMMĀ

Gatavība piedalīties visos 3 semināros

Gatavība darbā iesaistīt savas pašvadības politisko vadību. Ministrija un organizatori apņemas sniegt atbalstu vadītāju individuālā uzrunāšanā.

Gatavība apmācību ietvaros veidot savas pašvaldības IMC izveides ceļa karti un vadlīnijas

 

Reģistrācija

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam Jūs sazināties ar organizatoriem: +371 28321777 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments