S10 Kultūra un starp-kultūru sakari Viļķenē

Semināru, kas liek kopienu dalībniekiem pašiem iejusties dažādu sabiedrības grupu lomās, kā arī analizēt šo grupu fiziskās, garīgās un kultūras atšķirības un to iespaidu uz minēto grupu uzvedību sabiedrībā veido un vada eksperti Guna Garokalna-Bihela un Filips Vuds (Phillip Wood).

Ekspertu nolūks ir dalībniekus vest pa interkulturalitātes taku ceļā uz izpratni par dažādiem sapratnes veidiem atšķirīgos mērogos – starptautiskā, nacionālā, kopienu un personīgā līmenī. Svarīgs šīs jauniegūtās perspektīvas nolūks ir pilnveidot savu un savas kopienas darbu un lēmumus tajos iekļaujot „citādumu“ kā iespēju, nevis trūkumu un baiļu avotu.

Pretnostatot klasisko priekšstatu par šo tēmu, kas liek dzīvot ilūzijā par to, ka mūsu vide ar „citādo“ nesaskaras ikdienā, jo visi esam vienādi – Latvieši, tiek adarīts skatiens izpratnei, ka arī mūsu, šķietami cieši saliedētajai un viendabīgajai videi ir savas grupas un personas, kas atšķiras no no pārējiem un mūsu nepārdomātās rīcības ikdienā sastopas ar neērtībām vai pat dažāda mēroga diskrimināciju.

Semināra Dažādība. Es, vide un profesionālā identitāte mērķis ir apzināties sabiedrībā notiekošās diskusijas par migrācijas procesiem, pastāvošos stereotipus un aizspriedumus pret nezināmo un svešo, attīstīt jaunas zināšanas un prasmes darbā ar dažādām kultūras grupām kopienās. Ar dažādību tiek saprasts personu kopums, kuriem piemīt gan redzamas atšķirības - dzimums, vecums, invaliditāte, etniskā piederība, valoda, gan citas atšķirības kā reliģiskā pārliecība, sociālā izcelsme, seksuālā orientācija, dzīvesstils. Dažādības aspekts kopiena var tik veiksmīgi ieviests ar dažādības vadības (diversity managment) starpniecību, kas ir uz nākotni orientēta, uz vērtībām balstīta stratēģija, saziņas un vadības process, kas pieņem un izmanto noteiktas dažādības un atšķirības kā kopienas potenciālu.

Lai apzinātos sabiedrības dažādību mums vispirms ir jāapzinās katra indivīda, sabiedrības grupas identitātes veidošanās process, tāpēc semināra pirmajā daļā ar interaktīvu metožu palīdzību grupas dalībnieki analizēja savas personiskās identitātes komponentus. Mūsu identitāte veidojas jau bērnībā. Primārais mūsu identitātes loks ir – dzimums, etniskā piederība, dzīves vieta, ģimenes modelis, kurā dzīvojam, pamatvērtības, kas dominē vidē kur augam. Saskaroties ar citām sabiedrības grupām – bērnudārzā, pagalmā, skolā, pārceļoties no savas dzīves vietas uz citu (piemēram, no laukiem uz pilsētu) mēs nonākam saskarsmē ar citādo, citām vērtībām un sākam mācīties ko nozīmē būt „normai”. Aizvien pieaugot mēs saskaramies ar sabiedrībā valdošām normām, pieņēmumiem kā kurai grupai ir jāuzvedas, kādai jābūt mūsu sociālajai lomai.

Semināra ietvaros apskatījām identitātes piecu pīlāru modeli ko veidojis Hilarion G. Petzold integratīvās terapijas ietvaros. Sākotnēji tā tika veidota kā diagnostikas metode, lai analizētu indivīda pašsajūtu dažādās dzīves situācijās. Ar šī modeļa palīdzību mēs varam apskatīt arī veselas grupas – imigrantus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām utt.

Mūsu identitāti veido mūsu piederība konkrētai kultūras grupai. Katrs no mums pieder vairākām kultūras grupām. Kultūra ir jāsaprot galvenokārt kā koncepciju sistēma, pārliecības, attieksmes un vērtību orientācija, kas atspoguļojas gan cilvēka uzvedībā un rīcībā, gan ir redzama viņu garīgajos un materiālajos produktos. Vienkāršiem vārdiem sakot, kultūra ir ceļš kā cilvēki dzīvo, tas, ko viņi dara, kā īsteno sevi un dzīvo saskarsmē ar apkārtējo pasauli. Piederību kādai konkrētai kultūras grupai var noteikt pēc vienas vai vairākām pazīmēm. Piemēram, cilvēkus mēs varam uztvert kā piederīgus vienai kultūras grupai pēc teritoriālās vietas kur viņi dzīvo ( rīdzinieki, brocēnieši, viļķenieši utt.). Semināra ietvaros katrai kopienai bija jāveido savs sociālais identitātes portrets, realitātē, vēlamais un tas kā mūs redz sadarbība.

Semināra slāptais mērķis ir apzināties savus stereotipus, aizspriedumus un atgādināt sev, ka katrs individuāli arī piederam dažādām grupām un esam pakļauti stereotipiem. Izjūtot stereotipus, kas vērsti pret mums varam vieglāk apzināties mūsu aizspriedumu sekas.

Ielādē dienas kārtību

 

The workshop will be facilitated and moderated by:

Philip Wood
Follow:

Philip Wood

Lecturer, Urban therapist

Sample image
She doesn't like to be followed

 

Guna Gaokalna-Bihela

UI, Member of Board

 

Presentations:

 

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments